مدیر عامل و هیئت مدیره

 

 

1. جناب آقای مهندس سید محمد علی موسوی فرد به نمایندگی از شرکت تعاونی خدمات فنی و اداری فولادیار بعنوان رئیس هیئت مدیره

 

2. جناب آقای مهندس عباد ا... فروزش به نمایندگی شرکت راه آهن حمل و نقل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره

 

3. جناب آقای مهندس غلامرضا زارعی به نمایندگی از شرکت ترکیب حمل و نقل بعنوان عضوء هیئت مدیره

 

 

4. جناب آقای مهندس حسن ضیاء مطلمی پور به نمایندگی از شرکت اقتصاد گستر فولادیار بعنوان عضوء هیئت مدیره

 

5. جناب آقای مهندس امیر اکبر آبادی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل داخلی کالای فولادیار بعنوان عضوء هیئت مدیره

 

6.جناب آقای مهندس غلامرضا میلانلو بعنوان مدیر عامل .