موضوع فعالیت

1.انجام کلیه فعالیتهای حمل و نقل ریلی

2. ایجاد فعالیت خدماتی و فنی و مهندسی و پژوهش و تحقیق و در جهت توسعه و گسترش خدمات حمل و نقل ریلی

3. توسعه و نگهداری و تعمیر خطوط شبکه ریلی و تأسیسات و تجهیزات ارتباطات و سیگنالیک راه آهن

4. تعمیر و نگهداری واگنهای باری و راهبری ناوگان ریلی

5.حمل و نقل بین المللی